و باز هم لبخند بزن مرد

Originally posted on Inner Self – هویت درون:
باهوشی… خیلی هم! تو منو خوب می شناسی و بخاطر این هم تونستی تشخیص بدی. خواستم برات کامنت بدم اما باید برای کل پست هات کامنت می گذاشتم. پست هایی که بعد?خیلی وقت?شرشر قطره ها رو سیل داد روی گونه هام. برای تو باید آپ کرد. وقتی خوندم: «من…

امید

Originally posted on Inner Self – هویت درون:
مادر خوبهمادر مهربونهمادر سختی کشیدهمادر دوست داشتنیههمیشه عاشق بچه اشهمن مادرم رو دوست دارمناراحتش می کنماما دوستش دارمهمه مادرها را دوست دارممادرها همه خوبنکاشکی همه مادر هاشون رو دوست داشته باشند تا آخر عمرو کنار مادر دوست هاشون رو هم دوست داشته باشندچون بعضی دوست ها خوبنبعضی دوست ها…

شروع دوباره

Originally posted on Inner Self – هویت درون:
کدام پایان کدام پایان را بر هویت درونم بیابم هنگامی که تو شروع دوباره ی منی احساس من عادی عادی نیست طعم گی بودنم دیگر همان مزه را نمی دهد اما هویت درونم تغییر نکرده است تغیر هم نمی کند اسیر عقل کلی در خود خواهی شده بودم اما…