برای پسری عادل، منصف و منطقی

یکی از سالم‌ترین و بهترین انسان‌هایی که در عمرم دیدم ژوبین رهاست. اگر مایلید بدونید چرا، لطفا این پست رو تا آخر بخونید. پشت تلفن بهم گفت تو خیلی احساسی تصمیم گرفتی، جوگیر شدی و یک چیز دیگه که یادم نمیاد. روی جوگیر شدن زوم کردم و گفتم میشه توضیح بدی چطور می‌گی من جوگیر…

بد سوختم

پروانه گمان میکرد شعله ای که دور آن می چرخد از شمع است. او سوخت و خاکستراش دانست شعله از زباله بود. خاکستراش که باید زر میشد، لجن شد. پیوست به پست: رنگین کمان چند دقیقه آمد و رفت خارج از پست: حروم زاده ام رو شخصا کورتاژ کردم.

مراقب‌اش باش

مادر جوان که از تربیت فرزند کم می‌دانست، دست فرزندش را گرفت و کشید کنار تا به پدر بچه بگوید: تو دیگر قابل اعتماد نیستی. پدر جوان که اعتماد را نیز به مادر ِ بدبین ِ فرزندش آموزش داده بود لبخندی زد و گفت: «من تو را طوری تربیت کردم که تنهایی فرزندمان را بزرگ…