تن یا روح

چشم ها را به دیدن پورن استار ها و مدل ها عادت ندهیم.

در نیار ادا تنگا رو

اوووووووووووووووووف عجب آلبومی… دانلود کنید توجه: رپه ها! متن ترانه تنگ بازی از جی‌جی JJ: در نیار ادا تنگا رو در نیار ادا تنگا رو حفظی آهنگا رو پس در نیار ادا تنگا رو در نیار ادا تنگا رو در نیار ادا تنگا رو دیدم … پ َ در نیار ادا تنگا رو دیگه همه…