از خدا ممنونم

دیکتاتور دیکتاتور عزت خدادایه! این شعار سبز ها بعد از انداختن شال سبز به گردن محمود احمدی نژاد در جشن پیروزی اش بود. احمدی نژاد در آن جشن به خاطر سید بودن مادرش شال سبز را به گردن انداخته بود. سبزها با این شعار سید بودن حسین موسوی را عزتی خدادادی شمرده بودند. همیشه گفته…